Home 자료실 철거공사폐기물 환산표
 
폐기물 환산표 (1㎡당 발생되는 ㎥)
구조별 철거수량(㎥/㎡) 토량환산계수 철거물운반수량
(㎥/㎡)
철거물 중량
(TON)
비고
철근 CON'C
스라브
콘크리트 0.7 L = 1.4 0.98 1.61  
벽돌 0.31   0.434 0.651  
천정재및 수장재 0.1   0.1 0.08  
(계) 1.11   1.514 2,341  
벽돌 스라브 콘크리트 0.444 L = 1.4 0.622 1.021  
벽돌 0.31   0.434 0.651  
천정재및 수장재 0.1   0.1 0.08  
(계) 0.854   1,156 1,752  
브럭 스라브 콘크리트 0.444 L = 1.4 0.622 1.021  
벽돌 0.519   0.727 1.09  
천정재및 수장재 0.1   0.1 0.08  
(계) 1,063   1,449 2,191  
부럭 스레트
및 브럭기와,
목조스레트
콘크리트 0.1 L = 1.3 0.21 0.345  
벽돌 0.519   0.727 1.09  
천정재및 수장재 0.1   0.1 0.08  
지붕재 0.15   0.21 0.185  
(계) 0.869   1,247 1.7  
벽돌기와 콘크리트 0.496 L = 1.4 0.694 1.141  
벽돌 0.31   0.434 0.651  
천정재및 수장재 0.1   0.1 0.08  
지붕재 0.15   0.21 0.185  
(계) 1.056   1,438 2,057  
파이프 천막 콘크리트 0.15 L = 1.4 0.21 0.345  
담장 브럭 0.065 L = 1.4 0.0914 0.137  
바닥 콘크리트 콘크리트 0.15 L = 1.4 0.21 0.345  
계단 콘크리트 3.7 L = 1.4 5.18 85 /개소
대문 콘크리트 0.96 L = 1.4 1.344 2.208 /개소
목재 0.275 L = 1.4 0.275 0.22 /개소
철재 0.0275   0.0275 0.216 /개소
정화조 12.1㎥/개소 L = 1.4 16.94㎥/개소 1.34TON/개소  
샷다 0.027㎥/개소   0.027㎥/개소 0.212TON/개소  
채양 0.01㎥/개소 L = 1.4 0.014㎥/개소 0.021TON/개소  
간판 0.09㎥/개소 L = 1.4 0.126㎥/개소 0.072TON/개소  
수목 2.28 L = 0.8 1.824 1.459  
10 L = 0.8 8 6.4  
99 L = 0.8 79.2 63.36